Naj výletyNaj výlety
Forgot password?

Všeobecné informácie

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE PLATNÉ PRE ZÁJAZDY ORGANIZOVANÉ CK LAVENDER TOUR

Rezervácia – obchodný zástupca rezervuje požadované miesta na zájazd u zastúpeného telefonicky. Rezervácia zostáva v platnosti maximálne 24 hodín, pokiaľ sa nedohodne inak. Počas tejto doby obchodný zástupca zinkasuje od objednávateľa preddavok na zájazd alebo plnú cenu zájazdu podľa podmienok uvedených vo Všeobecných zmluvných podmienkach  účasti na zájazdoch cestovnej kancelárie LAVENDER TOUR  (ďalej len VOP)  a pošle mailom zastúpenému vyplnenú Zmluvu o obstaraní zájazdu (ďalej len zmluva o zájazde). Pri nedodržaní týchto podmienok bude rezervácia zrušená.

Objednávka – obchodný zástupca je povinný používať pri predaji produktov zastúpeného Zmluvu o obstaraní zájazdu Cestovnej kancelárie LAVENDER TOUR a zodpovedá za správnosť údajov v nej uvedených. Po dohode so zastúpeným môže obchodný zástupca použiť aj vlastný formulár, ale len v prípade, že bude obsahovať všetky náležitosti, ktoré sú požadované v zmluve o obstaraní zájazdu Zastúpeného.  Jeden exemplár vyplnenej a podpísanej zmluvy o zájazde odovzdáva objednávateľovi. K Zmluve o zájazde prikladá VOP zastúpeného a doklad o poistení  voči insolventnosti Zastúpeného. Druhý exemplár zmluvy o zájazde obchodný zástupca pošle elektronickou poštou Zastúpenému.  Obchodný zástupca súhlasí, že za záväznú objednávku je považovaná aj Zmluva o zájazde odoslaná prostredníctvom elektronickej pošty bez podpisu objednávateľa alebo obchodného zástupcu, ak obsahuje všetky náležitosti. Podpísanú zmluvu o zájazde je obchodný zástupca povinný na vyžiadanie zastúpeného preložiť zastúpenému.

Potvrdenie objednávky – záväzným potvrdením objednávky zo strany zastúpeného sa považuje výhradne potvrdenie objednaných služieb zaslané elektronickou poštou, ktoré obsahuje celkovú sumu s uvedením sumy a termínom splatnosti preddavku a doplatku. Zároveň potvrdenie objednávky obsahuje rezervačné číslo, ktoré je zároveň aj variabilným symbolom, ktorý je obchodný zástupca povinný pri komunikácii so zastúpeným a pri platbe uvádzať.

Platba – Obchodný zástupca je povinný uhradiť Zastúpenému sumu preddavku bezodkladne pri podpísaní Zmluvy o zájazde klientom, ako podklad k úhrade slúži „potvrdenie objednávky“ zo strany Zastúpeného. Pri nedodržaní termínov splatnosti je zastúpený oprávnený v zmysle § 33 odst. 1 Občianskeho zákonníka neakceptovať Zmluvu o obstaraní zájazdu uzatvorenú medzi obchodným zástupcom a objednávateľom a odmietnuť poskytnutie objednaných služieb, pričom za škodu spôsobenú objednávateľovi zájazdu zodpovedá obchodný zástupca. Zastúpený bude o tejto skutočnosti bezodkladne informovať obchodného zástupcu. Potvrdenie objednaných služieb vystavené zastúpeným nie je daňovým dokladom – slúži ako podklad pre úhradu.  V prípade, že objednávateľ zájazdu požaduje vystavenie daňového dokladu priamo pre objednávateľa, obchodný zástupca túto skutočnosť oznámi zastúpenému hneď pri objednávaní zájazdu a zároveň oznámi zastúpenému náležitosti potrebné k vystaveniu daňového dokladu (presný názov a adresu objednávateľa/konečného spotrebiteľa, IČO, DIČ)

Provízia – nárok na vyplatenie provízie vzniká obchodnému zástupcovi v okamihu uzavretia obchodu  a objednávateľ zaplatil minimálne 50 % z celkovej sumy za objednané služby a túto sumu obchodný zástupca poukázal na účet zastúpeného. Obchodný zástupca je oprávnený vystaviť na ťarchu zastúpeného faktúru, ktorej predmetom je odmena za sprostredkovanie predaja produktu zastúpeného. Na faktúre obchodný zástupca uvádza nasledovné náležitosti: rezervačné číslo = variabilný symbol pridelený zastúpeným pri potvrdení objednávky, meno klienta, destináciu a termín konania zájazdu. Pri uhrádzaní doplatku za zájazd obchodný zástupca poukazuje Zastúpenému sumu doplatku zníženú o províziu. Zastúpený je oprávnený nevyplatiť odmenu v plnej výške, pokiaľ údaje  vo faktúre budú neúplné, nesprávne  v prípade, že obchodný zástupca nedodrží termíny splatnosti uvedené vo faktúre za objednané služby.

Výška provízie – obchodnému zástupcovi prináleží v zmysle Zmluvy o obchodnom zastúpení za činnosť uvedenú v tejto zmluve, odmena – provízia nasledovne:

a)autobusové zájazdy – 10% zo základnej ceny zájazdu,

b)zájazdy pre skupiny, školské kolektívy – stanoví sa individuálne pre každú skupinu,

c)letecké zájazdy – 10% zo základnej ceny zájazdu,

d)komplexné cestovné poistenie – bez provízie

e)zájazdy v režime LAST MINUTE – 7% zo základnej ceny po zľave.

V niektorých konkrétnych prípadoch je výška provízie určená individuálne – o tejto skutočnosti Zastúpený informuje obchodného zástupcu vopred.

Poistenie – obchodný zástupca je povinný informovať objednávateľa, že zastúpený má uzatvorené zákonné poistenie proti úpadku.

Pokyny – podrobné informácie k zájazdu pošle zastúpený obchodnému zástupcovi na jeho elektronickú adresu až po pripísaní celej fakturovanej sumy najneskôr 7 dní pred termínom konania zájazdu.

Odstúpenie od zmluvy – v prípade, že zo strany objednávateľa dôjde k odstúpeniu od zmluvy, obchodný zástupca bezodkladne informuje Zastúpeného a zašle na jeho adresu kópiu zmluvy o obstaraní zájazdu mailom označenú slovom „STORNO“ s uvedením dátumu, kedy bol zájazd objednávateľom zrušený. Spolu s písomným zrušením objednávky doručí obchodný zástupca zastúpenému aj dobropisnú faktúru na už vyplatenú výšku provízie. V prípade nároku Zastúpeného na storno poplatok, obchodný zástupca fakturuje províziu len zo sumy nároku zastúpeného.

Tento eshop používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto eshopu s tým súhlasíte. Vian informácii tu

Nastavenia súborov cookie na tejto webovej stránke sú nastavené tak, aby umožnili "cookies" zjednodušiť vám prehľadávanie. Ak povoľujete ich používanie, kliknete na tlačidlo "Súhlasím" nižšie.

Zavrieť